©2019 ONE COMMUNITY CULTURAL FESTIVAL All Rights Reserved.    |       8206 Blondo St. Omaha NE 68134   

Contact Information

NEBRASKA CHINESE ASSOCIATION
 
 
Mailing address:

 
8206 Blondo Street, Omaha, NE 68134
 
Office/Events:
 
 
8206 Blondo Street

 
Omaha, NE 68134
 
(402) 515-4491
Linda Steele
 
NCA.onecommunity@gmail.com

One Community Cultural Festival

One Community Cultural Festival Planning Committee 

 

Co-Chairs

Linda Steele, Sharon Chen, Li Guo

 

Producer

Dennis-Michael Broussard

 

Committee Members

Diping Huang                       Li Li

Sarah Luo                            Julie Verebely

Ping Ye                                Weidong Zeng

Hong Zheng

 

 

 

 

 

Task Leaders

Lei Chen                             Tony Chen

Hua Gao                             Baoping Huang

Zhongming Huang              Peng Li

Lacey Lu                             YanLing Ma

Jenny McAtee                     Joy Schaben

Lishan Wu                           Jingsen Zheng

 

Intern

Eric McAtee